• අංක 13 ගාලොං පාර, බෙයිලියන් ගම්මානය, ගාවෝ නගරය, ඩොන්ග්ගුවාන් නගරය, ගුවැන්ඩොං, චීනය
  • +8613925858284
  • wintechmc@hotmail.com

ස්වයංක්‍රීය ස්ට්රෙච් ෆිල්ම් / ක්ලින්ග් ෆිල්ම් රිවයින්ඩින් මැෂින්