• අංක 13 ගාලොං පාර, බෙයිලියන් ගම්මානය, ගාවෝ නගරය, ඩොන්ග්ගුවාන් නගරය, ගුවැන්ඩොං, චීනය
  • +8613925858284
  • wintechmc@hotmail.com

ද්විත්ව ස්ථරයක් හෝ ස්ථර තුනක අධිවේගී දිගු සිහින් නිෂ්පාදන රේඛාවක්