• අංක 13 ගාලොං පාර, බෙයිලියන් ගම්මානය, ගාවෝ නගරය, ඩොන්ග්ගුවාන් නගරය, ගුවැන්ඩොං, චීනය
  • +8613925858284
  • wintechmc@hotmail.com

අර්ධ ස්වයංක්‍රීයව දිගු කිරීම / ඇලවීම පටල පෙරළීම සහ කැපීමේ යන්ත්‍රය